Държавни органи и институции

wdt_ID Държавен орган | Институция Адрес Телефон E-mail Уебсайт
3 Администрация на президента бул."Дондуков" 2 +359 2 92 39 162 priemna@president.bg https://www.president.bg/
4 Парламент пл."Народно събрание"2 +359 2 939 39 Secretary.General@parliament.bg https://www.parliament.bg/
6 Министерски съвет  бул. „Княз Александър Дондуков" 1 +359 2 940 29 99 gis@government.bg https://www.gov.bg/
7 Министерство на вътрешните работи ул. „6-и септември“ 29 +3592 98250 00 pk_spvo@mvr.bg https://www.mvr.bg/
9 Министерство на външните работи ул. "Александър Жендов" № 2 +359 2 948 29 99 crisis@mfa.bg https://www.mfa.bg/
10 Министерство на електронното управление ул."Ген. Йосиф В. Гурко" 6 +359 2 949 20 40 Mail@egov.government.bg https://egov.government.bg/wps/portal/
11 Министерство на енергетиката ул."Триадица" № 8 +359 2 9263 152 press.energy@me.government.bg https://www.me.government.bg/
12 Министерство на здравеопазването пл.„Света неделя“ №5 +359 2 981 01 11 + 3592 9301 171 goreshtalinia@mh.government.bg https://www.mh.government.bg/bg/
13 Министерство на земеделието бул. „Христо Ботев“ №55 +359 2 985 22 383 mail@mzh.government.bg https://www.mzh.government.bg/bg/
14 Министерство на икономиката и индустрията ул.“Славянска” 8 +359 2 94 07 01 e-docs@mi.government.bg https://www.mi.government.bg/
15 Министерство на иновациите и разтежа бул."Княз Александър I" 12 +359 2 940 76 35 docs@mig.government.bg https://www.mig.government.bg/
16 Министерство на културата бул."Ал. Стамболийски” № 17 +359 2 94 00 900 press@mc.government.bg https://mc.government.bg/
17 Министерство на младежта и спорта бул."Васил Левски № 75 +359 2 9З0 05 55 question@mpes.government.bg http://mpes.government.bg/
18 Министерство на образованието и науката бул. "Княз Дондуков" 2A 0 800 16 111 priemna@mon.bg https://mon.bg/
19 Министерство на околната среда и водите бул.„Княгиня Мария Луиза“ 22 +359 2 940 60 00 edno_gishe@moew.government.bg https://www.moew.government.bg/
20 Министерство на отбраната ул. "Дякон Игнатий № 3 +3592 92 20 922 minister@mod.bg presscntr@mod.bg https://www.mod.bg/bg/
21 Министерство на правосъдието УЛ."Славянска"1 +359 2 93 75 55 pr@justice.government.bg https://www.justice.government.bg/
22 Министерство на региналното развитие благоустройството ул."Св.Кирил и Методи " 17-19 +359 2 940 54 92 e-mrrb@mrrb.government.bg https://www.mrrb.bg/
23 Министерство на транспорта и съобщенията ул. "Дякон Игнатий" № 9 +359 2 940 97 71 mail@mtc.government.bg https://www.mtc.government.bg/bg
24 Министерство на труда и социалната политика ул. Триадица №2 +359 2 8119 432 press@mlsp.government.bg https://www.mlsp.government.bg/
25 Министерство на туризма ул."Съборна" № 1 +359 2 904 68 95 tourism@tourism.government.bg https://www.tourism.government.bg/
26 Министерство на финансите ул."Г. С. Раковски" 102 +3592 985 91 feedback@minfin.bg https://www.minfin.bg/
27 Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет бул."Княгиня Мария Луиза" № 114Б +359 87 82 44 76 sar@saref.government.bg http://aref.government.bg/
28 Агенция за социално подпомагане ул."Триадица" 2 +359 2 935 05 18 ok@asp.goverment.bg https://asp.government.bg/
29 Изпълнителна агенция по заетостта бул."Дондуков"3 +359 2 980 87 19 az@az.government.bg https://www.az.government.bg/
30 Национална агенция по приходите бул.„Дондуков” 52 0700 18 700 +359 2 9859 68 01 infocenter@nra.bg https://nra.bg/wps/portal/nra/nachalo
31 Държавна агенция Национална сигурност бул."Черни връх" No 45 +359 2 963 21 88 dans@dans.bg https://www.dans.bg/
32 Национален осигурителен институт бул."Александър Стамболийски" № 62 0700 14 802 +359 2 902 05 06 SOCppensii@nssi.bg https://www.nssi.bg/
33 Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" бул."Княз Ал. Дондуков" № 3 0700 17 670 info@gli.government.bg https://www.gli.government.bg/bg
34 Изпълнителна агенция за хората с увреждания ул. Софроний Врачански № 104-106 +359 2 931 80 95 ahu@mlsp.government.bg https://ahu.mlsp.government.bg/home/
35 Държавна агенция за закрила на детето ул. „Триадица” № 2 +359 2 933 90 10 sacp@sacp.government.bg https://sacp.government.bg/