Базата данни е логическо допълнение към платформата за интеграция на бежанци www.refugee-integration.bg и цялостната информационна инфраструктура, насочена към заинтересованите страни в процеса на закрилата и интеграцията на бежанците в България. Базата данни предоставя информация систематизирана информация за различните институции и организации с отношение и рола по въпросите за закрилата и интеграцията на бежанците в България. 

В случай, че представялвате институция или организация, която изпълнява дейности в сферата и закрилата и интеграцията на бежанците и желаете да бъдете включени в базата данни подайте информацията онлайн

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Представителства на международни организации, акредитирани в България

ЕВРОПЕЙСКИ
ИНСТИТУЦИИ

Представителства на институциите на Европейския съюз в България

ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

Държавни органи, публични институции и
техните териотириални структури

ОБЛАСТНИ
АДМИНИСТРАЦИИ

Административно-териториална единица за провеждане на регионална политика

ОБЩИНИ И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Основни административно-териториална единица с местно самоуправление

СДРУЖЕНИЯ НА
ОБЩИНИ

Структури на местното самоуправление, асоциации и сдружения на общини

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ
ОРГАНИЗАЦИИ

Структури на гражданското общество -
сдружения и фондации

МЕДИИ
И КОМУНИКАЦИИ

Медии и медийни организации
и структури

АКАДЕМИЧНА
ОБЩНОСТ

Университети и
изследователски центрове